Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

ARK-kuvasto

ARK-kuvastossa on esillä kolme konseptia ajalta 2021-2022. Ne ovat suuria katsomoita rakenteineen ja kalusteineen. Toistaiseksi kukaan ei ole toteuttanut vastaavan kokoisia. Konsepteihin ei kuulu kattoa, rakennuskuorta tai alapuolisia rakenteita. Vuodelta 2024 on maininta kilpailusta.

In ARK-kuvasto translated as "ARCH-collection of pictures" there are three concepts from time 2021-2022. They are large auditoriums with their structures and fixed furniture. So far no one has realized any with similar size. Concepts do not include roof, building envelope or underneath structures. From the year 2024 there is a mention of the competition.

 

 

ARK-kuvasto

2021 Amfi

2021 Amfi

Kuvaus Mallinnettu Amfi-teatterin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään antiikin Kreikan aikakaudella toteutetussa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Amphitheatre auditorium with larger seating capacity than in any of the Antique Greek era comparison. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

2022 Jäähalli

2022 Jäähalli

Kuvaus Mallinnettu Jäähallin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään olemassa olevassa Jäähallissa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Ice Hall auditorium with larger seating capacity than in any existing Ice Hall. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

2022 Stadion

2022 Stadion

Kuvaus Mallinnettu Stadionin katsomo, jossa on suurempi katsojapaikkamäärä kuin missään olemassa olevassa Stadionissa. Toteutus: tarkka 3D AutoCAD -malli, täydet kaupalliset oikeudet. Modeled Stadium auditorium with larger seating capacity than in any existing Stadium. Realization: precise 3D AutoCAD model, full commercial rights.

Projektin tyyppi Konseptisuunnitelma

Asiakas Vapaa neuvotteluun

2024 Muistomerkki

2024 Muistomerkki

Kuvaus Tarjous Suomen 10. presidentin hautamuistomerkistä. Hylätty kilpailussa. Omat Poutvaara 2022 piirrosstandardin mukaiset toteutusasiakirjat.

Projektin tyyppi Konsepti tarjoukseen ja omat toteutusasiakirjat 165 sivun niteenä ja tietokantana.

Asiakas Modifioitavissa, koska tarjouksen kohde hylkäsi projektin. Kaikki oikeudet pidetään.

2024 Memorial Stone

2024 Memorial Stone

Description Tender for a memorial stone of the Finland’s 10. president. Rejected in competition. Own realization documents following Poutvaara 2022 drawing standards.

Project type Concept for tender and own realization documents as 165 pages book and a database.

Client Modifiable, because the subject for the tender rejected the project. All rights are reserved.

Huomaathan, että itselläni on tekijänoikeudet kaikkiin suunnitelmiini tai kuviin. Suunnitteluhankkeet on tässä versiossa pelkistetty yksittäisiin kuviin tai piirroksiin, niiden resoluutiota on laskettu alas, kuvakokoa pienennetty ja kuvat on merkitty tavaramerkillä. Voit kysyä oikeutta käyttää kuvaa tai tiedustella projektista kirjallisella hakemuksella.

Tiedustele arkkitehtisuunnittelun palveluista


 

 

Please note, that I have copyrights for all the designs of images. The design projects in this version have been reduced to single photos or drawings, their resolution have been reduced, the image size is made smaller and the images have been marked with a trade mark. You can ask a right to use an image or make an inquiry about a project by a written application.


Inquire about architectural design services